Felvidéki kirándulás

Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek: Felvidéki bányavárosok és a Szepesség

2018. szeptember 18–20.

20170918 112128Az EMET „Határtalanul” pályázatának keretében iskolánk 21 hetedikes tanulója és osztályfőnökeik utazhattak szeptember 18-án a Felvidékre, Szlovákiába három napra. Utazásunk célja a felvidéki bányavárosok és a Szepesség megismerése, a kinti magyarsággal való találkozás volt. Iskolánkhoz csatlakoztak és így egy busszal utaztunk a ráckeresztúri általános iskola hetedikes diákjaival. 

A pályázat megírását és a szervezési feladatok intézését már 2016-ban elkezdte iskolánk igazgatóhelyettese, Zámbó Ildikó. A megnyert pénz, 2.805.000,- Ft fedezte az utazás, szállás, étkezés, belépők költségét.
A hetedikes gyerekek felkészítését a felvidéki útra több pedagógus is segítette. Kosaras Péter Ákos igazgató úr a történelemóra keretében mesélt a Felvidék magyar emlékeiről, történelméről.
Fersch Andrea tanárnő mezőföldi, azon belül Perkátán gyűjtött dalcsokrot tanított a lányoknak, akik nagy kedvvel készültek és adták elő a felvidéki diákoknak. A lelkes lányok: Antal Réka, Falusi Boróka, Hajbin Sára, Pap Judit, Radics Mira, Süller Márta, Szabó Kinga, Tóth Anikó, Tóth Johanna. 
Fazekasné Domak Anikó tanárnő megismertette a hetedikesekkel Kassa környékének néprajzát, hagyományait, népviseletét és dalait. A gyerekek felvehették a magyarbődi asszonyok, majd a fiatal lányok ruhadarabjait, főkötőit. Népzenész, citerás növendékeink, Gál Réka és Turda Noémi kismagyarországi dallamokat játszottak Kalocsa vidékéről. 

Bővebben...

Gyermekvédelmi tájékoztató

A MAGYAR GYERMEKVÉDELMI
RENDSZER MŰKÖDÉSE AZ ONLINE KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ GYERMEKVESZÉLYEZTETÉS
TÜKRÉBEN

 

A magyar gyermekjóléti, gyermekvédelmi, gyámügyi szabályozás törvényi alapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), mely végrehajtási rendeleteivel – elsősorban a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Gyer.) – kiegészülve szabályozza a gyermek veszélyeztetettségét megelőzni, megakadályozni, illetve kezelni hivatott intézményi rendszer működését és az ennek során felmerülő feladatait.

A Gyvt. 6. § (5)-(6) bekezdése kimondja:
„A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással - fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal - , az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni védelemhez.”
„A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a médiában fejlettségének megfelelő, ismeretei bővítését segítő, a magyar nyelv és kultúra értékeit őrző műsorokhoz hozzáférjen, továbbá hogy védelmet élvezzen az olyan káros hatásokkal szemben, mint a gyűlöletkeltés, az erőszak és a pornográfia.”
A Gyvt. 5. § n) pontja szerint pedig veszélyeztetettség: olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot,  amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.
A fentiek szerint deklarált gyermeki jogok sérelme esetén e meghatározás egyértelműen alkalmazható azokra a helyzetekre is, amikor a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátló vagy akadályozó körülmények online környezetben merülnek fel. Így a gyermek veszélyeztetettsége esetén, ha az az információs ártalommal összefüggésben áll fenn, a gyermekjóléti szolgáltató és a gyámhatóság az általános szabályok szerint járhat el a gyermek védelme érdekében.

Bővebben...

Tordasi Gyermekekért Alapítvány

A Székesfehérvári Törvényszék Schachay Károly Zoltánné által létesített alapítványt 2016. július 27-én nyilvántartásba vette az alábbi feltételekkel:
Az alapítvány neve: TORDASI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY
Székhelye: 2463 Tordas, Köztársaság út 1.
Célja: Az iskolai nevelő- oktató és alkotó munka, szabadidős tevékenységek tartalmi és tárgyi feltételeinek javítása, korszerűsítése.
Szakmai tanulmányutak, kulturális tanulmányi és sportversenyek szervezése, feltételeinek biztosítása és finanszírozása.
Az iskola hagyományaihoz hű nevelés, a pedagógiai program és a helyi tantervek oktatói munkájának támogatása.
A tanulók egészségének megőrzése, képességeinek megfelelő fejlesztése, a kiemelkedő képességű tanulók speciális fejlesztési lehetőségeinek biztosítása, a hátrányos helyzetű gyerekek segítése.
Célja szerinti besorolása: Oktatási tevékenység
Az alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium
A kuratórium elnöke: Somfai Sándorné
Kuratóriumi titkár: Laboranovits Petra
Kuratóriumi  tag: Dr. Sassi Lilla
Az alapítvány tevékenysége: - együttműködik a civil szervezetekkel és egyéb szerveződésekkel, amelyek az alapítvány céljaihoz hasonló célokat és elveket vallanak,
- találkozókat, rendezvényeket, konferenciákat, táborokat és tanfolyamokat szervez,
- pályázatokat hirdet és ösztöndíjakat ítél oda,
- céljai segítése érdekében ismeretterjesztő anyagok és egyéb alkotások előállítását és terjesztését végzi,
- céljai keretén belül – azok előmozdítására – nyomtatott és elektronikus kiadványokat ad ki és azok terjesztését végzi
Ennek megfelelően Alapítványunk az elmúlt tanévben is támogatást nyújtott tanulmányi kirándulások utazási költségéhez, nyári táborokban részt vevő gyermekeinket támogatta, hozzájárulva az utazási költség, vagy étkezés megkönnyítéséhez.
Tanulmányi versenyek nevezési díját szintén az alapítvány fizette, valamint a jutalomkönyvekről is részben az iskolai alapítvány gondoskodik.
A továbbiakban is törekszünk az oktató munka maximális támogatására, a tehetséges diákok továbbhaladását egyengetve.

Somfai Sándorné

Szeptemberi hírek

DSCF2340Megszólalt ismét az iskola csengője, s ezzel kezdetét vette a 2017/2018-as tanév. Szeptember 1-jén ünnepélyesen is iskolánk közösségébe fogadtuk a kicsi első osztályosokat. Köszöntötték őket az 5. évfolyamosok, akik a felső tagozat soraiba léptek. Örömmel fogadták őket a 8. osztályosok, akik az utolsó tanévet töltik iskolánkban. Kívánom, hogy mindannyian érezzék jól magukat nálunk, teljenek szép élményekkel az iskolás évek.
Szeptember 9-én részt vettünk a „Hangya napi” rendezvény koszorúzási ünnepségén, majd az azt követő műfüves pálya ünnepélyes átadásán.
Szeptember 18-19-én tartjuk az első szülői értekezleteteket, ahol az iskolai programokról, szokásokról, az iskola életéről, s persze az osztályok belső életéről lesz szó.
Mint minden évben, most is megemlékezünk a Népmese napjáról, a Zene Világnapjáról.
Október 6-án ünnepélyesen emlékezünk az Aradi vértanúkra, majd az Október 23-i eseményekre, mely egyben a település rendezvénye is lesz.
Az Idősek Világnapja tiszteletére ünnepi műsorral készülünk.
Rendhagyó irodalomórát szervezünk az 1–2. és az 5–6. osztályosoknak előadóművész meghívásával.
Novemberben a Magyar nyelv napjára emlékezünk, közben zajlanak a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny területi fordulói.
Ebben a tanévben is részt vesznek diákjaink az országos levelezős versenyekben, ahol mindig nagyon szép eredményekkel szerepeltek.
Továbbra is tervezzük, hogy a környező iskolák meghirdetett versenyein részt vegyünk, ott legyünk a területi, megyei versenyeken, hogy tovább vigyük iskolánk hírnevét.
Jelenleg 288 tanulója van iskolánknak. Örvendetes, hogy így megnőtt a tanulói létszám, ugyanakkor problémákat is felvet, melyeket igyekezünk a lehető legjobban, legelfogadhatóbban megoldani.
Szerencsére az Önkormányzat támogató segítségére számíthatunk, így hamarosan megújul a felső udvar felőli kerítés, homok kerül a homokozóba, kijavításra kerül az alsó mosdók meghibásodása.
Iskolánk honlapjának karbantartása folyamatban van, kérünk mindenkit, hogy figyeljék, mert itt tájékozódhatnak az aktualitásokról.
Végezetül minden diákunknak szorgalmas, kitartó munkát kívánunk, sok sikert, sok szép élményt ebben az új tanévben.
A Kedves Szülőknek is kívánunk türelmet, kitartást, s már most köszönetet mondunk minden segítségért, melyet kaptunk a tanév végén a tantermek festése és rendbetétele során. Valamint előre megköszönjük a szülői segítséget, mert tudjuk, hogy mindig számíthatunk az Önök segítségére. 

Somfai Sándorné  ig. h.

Tanévnyitó 2017

Tanévnyitó ünnepségünket 2017. szeptember 1-jén 9 órai kezdettel tartjuk meg az iskola felső udvarán, majd ezt követően a tantermekben valamennyi évfolyam számára kiosztjuk a tankönyveket. 

Hasznos linkek

Don Bosco Nővérek

Magyar Katolikus Egyház

Szalézi Ifjúsági mozgalom

Szaléziak

Tordasi Gyermekekért Alapítvány

Az alapítvány célja az iskolai nevelő-, oktató és alkotó munka, szabadidős tevékenységek tartalmi és tárgyi feltételeinek javítása, korszerűsítése.

Cím: Tordas, Köztársaság út 1.

Adószám: 18759716-1-07
Bankszámlaszám: 57800040-110057694

Website Security Test