Vezetői program

Hivatkozva az Emberi Erőforrások Minisztere által a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXXIII:törvény 20/A alapján meghirdetett és a közigállás.gov.ho portálon megjelent intézményvezetői pályázati felhívásra

Kosaras Péter Ákos Igazgató Úr benyújtott pályázatának

VEZETŐI PROGRAMJA

VEZETŐI PROGRAM. ELKÉPZELÉSEK, CÉLKITŰZÉSEK, JAVASLATOK A JÖVŐRE VONATKOZÓAN

Az Intézmény Pedagógia Programjának megfelelően, a jövőben is igyekezni kell optimális szinten tartani, úgy a gyermekekre, mint a kollégákra háruló feladatok elosztását. Nagyon fontos, hogy a pedagógus tudása legjavát nyújtsa, neveljen és oktasson, de ezért elvárhassa, hogy munkáját a közösség, akárcsak a szélesebb értelemben vett környezete elismerje. Magától értetődő, hogy ezt a munkát csak a fenntartóval és a szülőkkel egyetértésben, az ő segítségükkel lehet igazán jól elvégezni. Maga az „Alma Mater” olyan legyen, ahol a gyermek, a tanár és a szülő is jól, otthon érzi magát.

Az iskola tanulmányi eredménye, az országos méréseken elért eredményei és beiskolázási mutatói jók, sőt dicséretesek, amint azt a nyilvános adatok is bizonyítják. Ezt továbbra is igyekezni kell megtartani, ha mód van rá, javítani. Ennek érdekében minden új és ésszerű terv, vagy kezdeményezés elfogadása megfontolandó és amennyiben az eredményt tud felmutatni, úgy támogatandó.

Fokozott figyelmet kell fordítani úgy a tehetséggondozásra, mint a felzárkóztatásra, szem előtt tartva, hogy egy diák adott képességeit csak javítani lehet, rontani bűn! Így nem maradhat elismerés nélkül semmilyen, a tehetséggondozással kapcsolatban végzett munka, kötődjön az bármely műveltségi ághoz (tudomány, kultúra, művészetek, sport). Éppen így fent kell tartani a fejlesztő foglalkozásokat is, a tanulási, vagy magatartási zavarokkal küzdő gyermekek számára. Az ezen tevékenységben részt vállaló kollégák munkáját erősíteni, támogatni, segíteni kell. Ezek finanszírozásából minden akadályt el kell hárítani. Mindez természetesen csak a fenntartó segítségével és messzemenő társadalmi támogatottsággal válhat gyakorlattá.

Igyekezni kell megkönnyíteni az átmenetet az óvoda - iskola, az alsó - felső tagozat, illetve felső tagozat - középiskola viszonylatában. A 7. és 8. évfolyamokban biztosítani kell a továbbtanulásra felkészítő foglalkozásokat, fakultációs lehetőségeket, különösen magyar nyelv és irodalomból, illetve matematikából, lévén a középiskolai felvételi ezen tárgyakra épül. Kiemelt célként kell kezelni, hogy diákjaink a képességeiknek legjobban megfelelő iskolatípusban folytathassák tanulmányaikat. Az erre történő felkészítésben a kor elvárásinak megfelelően hangsúlyos szerepet kell kapnia az idegen nyelv, valamint a számítástechnika/informatika tantárgyak, továbbá a művészeti ágak oktatásának, amelyekre fokozott igény is jelentkezik. Mindehhez óhatatlanul szükséges az infrastruktúrában, az oktatási és taneszközökben meglévő hiányosságok folyamatos pótlása csakúgy, mint a kollégák számára a módszertani, szakmai továbbképzések lehetőségének a biztosítása.

Az értékelés, ellenőrzés menetének a Pedagógiai Programban leírtakkal összhangban kell történnie, figyelembe véve a számonkérés egyéb formái mellett az órai munkát, a vetélkedőkön, versenyeken, kiállításokon, pályázatokon és egyéb programokon történő szereplést, akárcsak a gyűjtőmunkák teljesítményeit.

Mivel a kimeneti pontok adottak, úgy gondolom a szakmai ismeretek átadásának a diákok gondolkodását, logikáját erősítve kell történnie, úgy, hogy a gyermekek a tudásban rejlő mindennapi használati értéket megismerjék, csakúgy, mint az ezekben rejlő kulturális lehetőségeket. Elsődleges, hogy az iskola diákjai a középiskolába történő bekerülésüket követően büszkén vállalhassák, hogy melyik intézményből érkeztek, illetve ottani teljesítményük váltsa ki, a középiskolákban tanító kollégák elismerését.

Gyermekeink műveltségi kitekintését segítik a vers és prózamondó versenyek, színház-, múzeum- és hangversenylátogatások, valamint a könyvtár, amellyel a meglévő kapcsolatot a továbbiakban is erősíteni szeretném.

Rendkívül kiemelt szerepet tulajdonítok a múltunk megismerésének, hiszen e nélkül a jövőnk is kézzelfoghatatlanná válik. Ebben a tantárgyi oktatásnak és a szabadidős programoknak is szerepet kell biztosítani, de fokozott figyelem illeti meg a művészeti oktatást.

A művészeti oktatás esetében nagyon fontosnak tartom, hogy mindenképpen segítsük a további munkát, nem feledve, hogy diákjaink és kollégáink e téren aratott sikerei mindannyiunknak dicsőségére válnak. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a művészetoktatás megfelelő támogatásban részesüljön, mert sok igazság van abban a mondásban, miszerint a „néptánc viselet nélkül olyan, mint az olvasás könyv nélkül”. A jövőben megoldandó feladatnak tartom az iparművészeti ág újbóli indítását és életben tartását. Mindehhez a további népszerűsítés, és a kapcsolatok kiépítése elengedhetetlen.

Megtartani és erősíteni kívánom a hitoktatás kapcsán a történelmi egyházakkal meglévő kapcsolatot is. Egy kicsiny közösségben ez elengedhetetlen, ugyanakkor a velük való közös munkának – felekezeti különbség nélkül – számtalan gyümölcse lehet.

A sport, testnevelés, egészséges életmódra nevelés kapcsán igyekezni kell a meglévő lehetőségeket javítani, szélesíteni, az esetleges eszközhiányokat pótolni. A legégetőbb feladatnak egy szabványos tornaterem, még jobb esetben tornacsarnok megépítését tartom. Az iskola diákjai számára ugyanis csak az egykori Levente Mozgalom helyi csoportja számára a ’30-as években épült tornaszoba biztosítja a fedett térben végzett sportolás lehetőségét, amely méreteinél fogva már messze-messze nem elegendő. Egy ilyen nagyszabású beruházás csak társadalmi támogatással valósítható meg, így kiemelt figyelmet kell fordítani az ezzel kapcsolatos lehetőségekre és együttműködésre a külső partnereinkkel.

Az egészséges életmódra nevelésnek, az egészség megtartásnak hangsúlyozott szerepet kell kapnia a tanórai és azon kívüli foglalkozásokban, akár külön projektnap keretében, igénybe véve iskolaorvos, fogorvos és védőnő segítségét.

Minekutána a pedagógiai munkának az oktatással azonos – sokszor még fontosabb – része a nevelés, elengedhetetlennek tartom, hogy az iskola diákjaiból, hazájukat szerető, magyar tudatukat és hagyományaikat őrző, közösségüket segítő, lokálpatrióta felnőttek váljanak, akik tudnak élni jogaikkal, de ugyanakkor a kötelességeiket is ismerik! Nyitottak legyenek a világra, erős háttérként tudva maguk mögött elődeik örökségét, hogy minden esetben megfelelhessenek az őket érő kihívásokra. Ennek a feladatnak a végrehajtásában rendkívül komoly szerepe van az osztályfőnököknek, többletmunkájuk megbecsülése így elengedhetetlen. A rend és a neveltség tekintetében úgy hiszem, a „segíteni és betartatni” kettősségének kell vezetnie a munkánkat, hiszen az ún. „nagyvilágból” érkező számtalan romboló hatás elleni fellépés mindannyiunk közös érdeke. Kiemelt jelentőségű, hogy ne fordulhasson elő az, hogy akár egy gyermek is pótolhatatlan nevelési hiányosságokkal hagyja el az intézményt!

Az iskola példaértékű szellemiségének és hagyományápoló, hagyományteremtő munkájának - az emléknapok megtartásától, a kulturális rendezvényeken át, egészen a betlehemezésig - a továbbvitelét, erősítését kiemelt fontosságúnak tartom, hiszen ennek hatása az intézmény falain túlmutatva is rendkívüli közösségépítő erővel bír. Egy kis közösség számára talán a legfontosabb az együttműködés, az egymás segítésén alapuló boldogabb jövendő építése. Ezért az iskolának megítélésem szerint, továbbra is részt kell vállalnia az önkormányzat, vagy más települési intézmények programjaiban. Az iskola tartsa életben a már hagyománnyá vált rendezvényeit (nemzeti ünnepek, emléknapok, kirándulások, anyák napja, DÖK-nap, tanulmányi, kulturális, művészeti versenyek, nyílt napok stb.) és lehetőség szerint színesítse, erősítse azokat. Tovább kell folytatni a közösségért végzett praktikus tevékenységek sorát is, mint a faültetés, falutakarítás, hiszen ezek nevelő hatásukon felül, mindannyiunk számára pozitív, esztétikai élményt is jelentenek. Különösen szerencsés, ha történelmi/helytörténeti vonatkozásban emlékfák-emléktáblák elhelyezésére is sor kerülhetne.

A diákság önszerveződési formája a DÖK, támogató munkájukra, javaslataikra, cselekvő segítségükre számítok. Az eddigiek bebizonyították, hogy gyermekeink megfelelő támogatással igenis képesek szinte minden feladat ellátására. Különösen számítok segítségükre a gyermeknapi, az iskolánk névadójáról elnevezett, valamint az állatvédelemmel kapcsolatos „Kedvencek Napja” c. projektnapok lebonyolításában.

Kiemelt szerep illeti a szülőkkel való kapcsolattartást, a Szülői Munkaközösséget. Céljaink azonosak lévén, igyekeznünk kell energiáinkat a legjobb szándék szerint azok elérésére fordítani. Segítségüket rendezvényeink megszervezésében és lebonyolításában különösen kérném.

A fentebb megfogalmazottakat érvényesnek tarom gyúrói tagintézményünk vonatkozásában is, melynek munkáját nem hierarchizáltan irányítva, hanem saját korábbi gyakorlatukat, szokásaikat maximálisan figyelembe véve kívánom a továbbiakban is segíteni.

Az intézmény életét két alapítvány is segíti, a Tordasi Gyermekekért Alapítvány, illetve a Gyúrói Iskoláért Alapítvány. Bízom abban, hogy az eddigiekhez hasonlóan aktívan veszik majd ki részüket közös céljaink megvalósításából. Továbbra is számítok az alapítványok kuratóriumainak támogatására. A mindeddig sikeresen megrendezett Alapítványi Bált kiváló, folytatandó kezdeményezésnek tartom.

Életben tartani és erősíteni kívánom a meglévő testvériskolai kapcsolatokat (Gyimesközéplok (Erdély/Székelyföld), Puconci/Battyánd (Muravidék/Szlovénia)), hiszen az ebből fakadó kulturális és élménytöbblet meghatározó marad úgy a diákság, mint a programokban részt vállaló kollégák számára.

 

1. osztályosok beíratása a 2018-2019-es tanévre

FELHÍVÁS

 

Értesítjük az érintett Szülőket, hogy a 2018/2019-es tanévre történő általános iskolai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 12-én (csütörtökön) 8 órától 19 óráig,

2018. április  13-án (pénteken) 8 órától 19 óráig.

 

A tankötelessé váló, azaz a 2012. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

 

Az első évfolyamra történő beíratáskor az alábbi dokumentumok szükségesek:

 

1.   a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,  a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (szülő és gyermek) (tartózkodási hely-állandó bejelentett lakcím hiányában)

 

2.    a gyermek TAJ kártyája,

 

3.   az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény vagy szakértői vélemény)

 

4.    nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására

 

5.    etika /hit és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozat (űrlap beiratkozásnál)

 

6.    Okmányirodából hozott adatlap, melyen egy 16 karakterből álló NEK azonosító van, szükséges a diákigazolvány igényléshez.

 

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója hivatott a fellebbezési kérelmet elbírálni.

Tankerületi igazgató:

Szilágyiné Németh Sarolta

 

2018.

 

Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:

Intézmény: Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2463 Tordas, Köztársaság út 1.

Intézményvezető: Kosaras Péter Ákos

Település: TORDAS

Körzet: Tordas község területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, vagy életvitelszerűen tordasi lakóhellyel rendelkező gyermek.

 

NYÍLT NAPOK 2018

NYÍLT NAPOK AZ ISKOLÁBAN

2018. április 10 – 11.

2018. ÁPRILIS 10 - KEDD

8.00  – SZÜLŐI FÓRUM AZ ISKOLA AULÁJÁBAN ÉS A HITOKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ EGYHÁZAK BEMUTATKOZÁSA

8.55 – 11.40 LÁTOGATHATÓ TANÍTÁSI ÓRÁK

 

2. órában látogatható:

1.B. osztály – magyar – Somfai Sándorné

2.A.osztály – magyar – Homoki Zsuzsanna

2.B.osztály –matematika – Marton Gabriella

3.B. osztály (kisépület) – magyar – Szabóné Hegedűs Mónika

6.A.osztály – magyar – Varga Sebestyén Eszter

8. osztály bontott csoport – angol – Máli Réka (8.A. terme)

8. osztály bontott csoport – angol – Pap Andrea – (8.B. terme)

3.órában látogatható:

1.A.osztály – magyar – Lövei Eszter

1.B.osztály – magyar – Németh Hanna

2.A.osztály – magyar – Homoki Zsuzsanna

2.B.osztály – magyar – Marton Gabriella

3.A.osztály – magyar – Pók Endréné

5.B.osztály – testnevelés – Kalamár Domokos (tornaterem)

6.A.osztály – ének – Fersch Andrea

6.B.osztály – természetismeret – Hajdu Edit

8.osztály bontott csoport – matematika – Gyarmatiné Stampel Erzsébet (8.A.terme)

4.órában látogatható:

1.B. osztály – technika – Németh Hanna

2.A.osztály – technika – Radványiné Nagy Edit

2.B.osztály – magyar – Marton Gabriella

3.A.osztály – technika – Malya Lívia

5.A.osztály – matematika – Csernelyné Tengely Ágnes

5.B.osztály – angol – Máli Réka

8.A.osztály – magyar – Varga Szabolcsné

 

2018. ÁPRILIS 11 – SZERDA

8.00 – 10.40  LÁTOGATHATÓ TANÍTÁSI ÓRÁK

1.órában látogatható:

1.A.osztály – magyar – Lövei Eszter

2.A.osztály – matematika – Homoki Zsuzsanna

3.A.osztály – magyar – Pók Endréné

3.B.osztály – magyar – Szabóné Hegedűs Mónika

4.A.osztály – magyar – Horváth Györgyi

4.B.osztály – matematika – Boleradszki Edina

5.B.osztály – magyar – Horváth Erika

7.A.osztály – testnevelés – Hüber – Gerberich Erika (tornaterem)

2.órában látogatható:

1.A.osztály – néptánc – Szabó Szilárd (táncterem, kisépület)

3.A.osztály – magyar – Pók Endréné

3.B.osztály – matematika – Szabóné Hegedűs Mónika

5.B.osztály – történelem – Both Edina 

8.A.osztály – magyar – Varga Szabolcsné

8.B.osztály – földrajz – Hajdu Edit

3.órában látogatható:

1.A.osztály – matematika – Lövei Eszter

1.B.osztály – matematika – Németh Hanna

4.A.osztály – környezetismeret – Horváth Györgyi (néptánc helyett)

4.B. osztály – magyar – Boleradszki Edina

5.A.osztály – történelem – Both Edina

5.B.osztály – magyar – Horváth Erika

8.B.osztály – fizika– Vinisné Hegedűs Jolán

 

A MŰVÉSZETI ISKOLA ÓRÁI MINDKÉT NAPON FOLYAMATOSAN LÁTOGATHATÓAK!

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT!

Iskolai hírek

Iskolai Hírek 

Már nagyon várjuk mindannyian a tavaszt, a meleget és a napsütést. Reméljük, hogy lassan már megérkezik.

A tavaszi ünnepek sorában elsőként méltó módon emlékeztünk a Forradalom és Szabadságharc hőseiről.

A műsor szervezője Fazekasné Domak Anikó tanárnő volt, köszönjük szervező munkáját, a gyerekeknek és a Dalárdának a szereplést.

Március 24-én zajlott le elsősorban iskolai rendezvényként a” Jótékonysági Futás”, amely már több megyét is érintő rendezvénnyé nőtte ki magát.

Eredményeiről, sikeréről a későbbiekben fogunk beszámolni.

Zajlanak a különböző területi versenyek, ahol ebben az évben is megjelenik iskolánk, bár az eredményeket még nem tudjuk.

Reméljük a tavaszi szünetben mindenkinek adódik lehetősége egy kis pihenésre, feltöltődésre, s azután újult erővel folytathatjuk a munkát a tanév végéig.

Április 28. Igazgatói szünet, majd 29-től április 3-ig tart a szünet.

Mindenkinek kellemes ünnepeket és jó pihenést kívánok.

Az iskolai beiratkozás időpontja: ÁPRILS 12-13. 8:00-19:00 óráig. Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel iskolánk honlapját, ahol a beiratkozással kapcsolatos minden információt közölni fogunk.

Mint minden évben, most is megelőzi a beiratkozást a SZÜLŐI FÓRUM, illetve a NYÍLT TANÍTÁSI NAPOK az iskolában.

Április 10- én reggel 8:00 órára fórumra várjuk a Kedves Szülőket. Legfőképpen a leendő első osztályos szülők számára hangzanak el fontos információk, várjuk Önöket szeretettel.

Ezután lesz lehetőség arra, hogy az Önök által kiválasztott tanítási órát, osztályt meglátogassák, a tanórán részt vegyenek

Ismét az iskolai honlapra, illetve az óvodai Hirdetményre hívom fel mindenki figyelmét.

Itt ugyanis olvasható, hogy mikor melyik tanóra látogatható. Megköszönjük, ha megtisztelnek bennünket.

Április 16-17-én Fogadóórán várjuk a Kedves Szülőket.

Április 20-ra tervezzük a tavaszi papír-és vasgyűjtést, melynek bevétele az iskolai diákönkormányzat pénztárát gyarapítja. Ehhez kérnénk szépen majd szülői segítséget, amit előre is köszönünk.

Mindenkinek kitartást kívánok a hátralévő pár napban. Kívánom a tavasz eljöttét, szép időt, s ezzel szép ünnepet minden Kedves Olvasónknak tanítványainknak s a Kedves Szülőknek szeretettel.

 

Somfai Sándorné

ig.h.

A Művészeti Iskola programjaiból

.Január 03. Első tanítási nap
·Január 11-12. Szolfézs vizsgák
·Január 15-16. Hangszeres vizsgák
·Január 17. Néptánc vizsga
·Január 24.  14.30-Pesovár Területi Népdaléneklési Verseny
·Január 26. I. félév vége
·Február 02. Bizonyítványosztás
·Február 8. FIGURÁS bérlet – 1 órás ismeretterjesztő műsor a Hagyományok Házában
·Március 02. Pesovár Ferenc Népdaléneklési és Népzenei Verseny döntője - Lovasberény

A műsorainkra, fellépéseinkre, vizsgákra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Fazekasné Domak Anikó

Hasznos linkek

Don Bosco Nővérek

Magyar Katolikus Egyház

Szalézi Ifjúsági mozgalom

Szaléziak

Tordasi Gyermekekért Alapítvány

Az alapítvány célja az iskolai nevelő-, oktató és alkotó munka, szabadidős tevékenységek tartalmi és tárgyi feltételeinek javítása, korszerűsítése.

Cím: Tordas, Köztársaság út 1.

Adószám: 18759716-1-07
Bankszámlaszám: 57800040-110057694

Website Security Test